A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a magyar jog egyéb, vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A fenti jogszabályok  alapján a fogyasztó  (a továbbiakban:  Vásárló)  és  a  vállalkozás  (a továbbiakban: Webáruház) között a Webáruházban történő vásárlással  távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre.

Kérjük,   hogy   csak   akkor    vásároljon    a   Webáruházban,    amennyiben   a    hivatkozott jogszabályok rendelkezéseivel és a jelen Szabályzat minden pontjával egyetért, azokat magára nézve kötelező hatályúnak tekinti. A Webáruházban történő vásárlással a Vásárló kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház jelen Szabályzatának rendelkezéseit.

Az üzemeltető vállalkozás adatai: A   Webáruház   üzemeltetője   a   DirexMédia Kft.   (továbbiakban: Üzemeltető).

Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Szolgáltató adatai:

DirexMédia Kft.
Adószám: 10980817-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-365402
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. (FMV 14-es épület)
E-mail: direxmedia@direxmedia.hu

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: RackForest Kft.
Adószám: 14671858-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Tel.: +36-70-362-4785
E-mail: info@rackforest.hu

A megvásárolható termékekre és a szállításra vonatkozó rendelkezések

A    Webáruház   fegyvertokokat    és    ezekhez    tartozó    kiegészítő termékeket forgalmaz. A Weboldalon a termékek megjelenített képei csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A megjelenített termékek kizárólag a Webáruház szoftverén keresztül rendelhetőek meg.

A Webáruházban feltüntetett termékek árai bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

A megvásárolt termékek átvételének módja: házhozszállítás hétköznapon 8 és 17 óra között futár útján  

A megvásárolt termékek – értékhatártól függetlenül – külföldre történő szállítása nem lehetséges.

A    szállítási     határidőre    vonatkozó    feltételeket    a    Webáruház     honlapjai tartalmazzák.

A Webáruházban kellő tájékoztatást talál a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól;

a Vállalkozás nevéről, székhelyének postai címéről, a telefonszámáról és az elektronikus levelezési címéről;

a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről)

Bankkártyás fizetési tájékoztató

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A megrendelések feldolgozása és a teljesítés

 1.  A Webáruház köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 2. A rendelés rögzítéséről, illetve a státuszának változásairól a Webáruház rendszere a Vásárlót egy automatikus e-mailben tájékoztatja.
 3.  Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Adatvédelem, adatkezelés

 1.  A   Webáruház     az    adatvédelemre    vonatkozó    jogszabályok     betartásával személyes      adatot      kizárólag meghatározott     célból,      jog          gyakorlása             és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. A Webáruház adatkezelése annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességes és törvényes módjának.
 2.  A  Webáruház  csak  olyan  személyes  adatot  kezel,  amely  az  adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Webáruház személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.
 3. A Webáruház használata során a Vásárlók által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, lakcím, szállítási, illetve számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
 4.  A  Webáruház  böngészése  során  technikai  információk  kerülnek  rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét), mely személyes azonosításra nem használható,  de  statisztikai  célokat  szolgál.  A  rendszer  adatokat  tárol  a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó  személyének  azonosítására  nem  alkalmasak,  és  a  munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát               engedélyezni                          szükséges,          enélkül              bizonyos    funkciók működésképtelenek.
 5.  A Webáruház üzemeltetője a Vásárló által megrendelt termékekről a Vásárló nevét és lakcímét tartalmazó számlát készít, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
 6.  A Vásárló az adatainak a rendszerből való törlését, módosítását bármikor e-mail útján vagy levélben, írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A Vásárló a hírlevélről leiratkozhat e-mailben, levélben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével.
 7.  A  Webáruházban  történő  vásárlással  a  Vásárló  kijelenti,  hogy  hozzájárul személyes adatainak a fenti korlátozásokkal való kezeléséhez.

Kellékszavatosság

 1.  A Vásárló a termék hibája esetén a Webáruházzal, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 2.  A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott  igény  teljesítése  lehetetlen  vagy  a  Webáruház  számára  más igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan  többletköltséggel  járna.  Ha  a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az         ellenszolgáltatás        arányos   leszállítását  vagy            a       hiba                        kijavítását a Webáruház költségére. A hibát a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban A Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.
 • A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • A  teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1.  A Vásárló a termék hibája esetén a gyártóval vagy a  forgalmazóval, importőrrel (a  továbbiakban           együttesen:           Gyártó)              szemben     érvényesítheti termékszavatossági igényét érvényesíthet, ha a fenti kellékszavatossági jogával nem kíván élni.
 2.  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3.  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti.
 5.  Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
 6.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén A Vásárlónak kell bizonyítania.
 7.  A     gyártó     (forgalmazó)     kizárólag     akkor     mentesül     termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–     a  terméket  nem  üzleti  tevékenysége  körében  gyártotta,  illetve  hozta forgalomba, vagy

–     a  hiba  a  tudomány  és  a  technika  állása  szerint  a  forgalomba  hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 1.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 2.  A  Vásárló  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági igényt egyszerre,                egymással       párhuzamosan                               nem       érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vásárló.

Jótállás

 1.  A Webáruház jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

Elállás

 1.  A termék átvételétől számított 14 napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.
 2.  Az elállási szándék szóban (telefonon vagy a Webáruház székhelyén), írásban (postai úton vagy a Webáruház székhelyén átvetett levélben) vagy e-mailben közölhető   vagy  jelzett   egyértelmű  nyilatkozattal,   vagy  a  fogyasztó   és   a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján.
 3.  A Webáruház mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a  szállítási  költséget,  amíg  a  fogyasztó  vissza  nem  szolgáltatta  részére  a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 4. Jogviták
 5.  A  vásárló  a Webáruházzal  szemben  vitás kérdésekben  békéltető  testülethez vagy bírósághoz fordulhat, illetve fogyasztóvédelmi panaszt terjeszthet elő.
 6.  A Webáruház vonatkozásában a jogviták, panaszok intézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető

Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax:

06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

 • Budai  Központi  Kerületi  Bíróság  (1021  Budapest,  Budakeszi  út  51/B., Levelezési cím: 1525 Bp. Pf.: 223., Központi telefonszám: +36-1-391-4930)
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052

Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., Telefonszám:

+36-30-940-7039, E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Szerzői jog

 1.  A  Webáruházak  teljes  tartalma  szerzői  jogi  védelem  alatt  áll.  Ezen  jogok megsértése kártérítési felelősség érvényesítésével jár.

Budapest, 2018. április 11.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás